Grønlandsbanken A/S
CVR no. 80050410
Notification to Nasdaq OMX Copenhagen
06/2024
Quarterly Report
Q1 202
4
Quarterly Report
Q1 2024
1
Management’s review 2
Report for Q1 in headlines 2
Financial highlights for Q1 2024 4
Management’s review, Q1 2024 5
Management Statement 10
Income statement and statement of comprehensive income 12
Balance sheet 13
Statement of changes in equity 14
Overview of notes 16
Notes to the Quarterly Report 17
Contents
Quarterly Report
Q1 2024
Management’s review
2
Report for Q1 in headlines
Good start to 2024
GrønlandsBANKENs resultat før skat lyder på kr. 61,8 mio. for
første kvartal af 2024, mod kr. 49,4 mio. i første kvartal af 2023.
Resultatet før kursreguleringer og nedskrivninger udgør tilfreds-
stillende kr. 61,7 mio. mod kr. 48,5 mio. året før.
Udlån er steget med kr. 79 mio. siden udgangen af 2023, og ud-
gør kr. 4.892 mio. ved første kvartals udgang. Det var ventet, at
den fortsat gunstige økonomiske udvikling i Grønland ville med-
føre en positiv, men mere afdæmpet vækst i bankens udlån i
2024. Garantierne er samtidig vokset med kr. 23 mio. fra kr.
1.774 mio. ved udgangen af 2023 til kr. 1.797 mio. ultimo 1.
kvartal 2024.
Stigning i netto rente- og gebyrindtægter i 1. kvartal af 2024 på
kr. 15,6 mio. til kr. 119,6 mio. kr. sammenlignet med samme pe-
riode i 2023. Stigningen skyldes primært den rekordhøje udlåns-
mængde samt udviklingen i renteniveauet i 2023 og 2024. Sam-
menlignet med 1. kvartal 2023 er udlån og garantier samlet vok-
set med kr. 372 mio. frem til udgangen af 1. kvartal 2024.
De samlede omkostninger inkl. afskrivninger udgør ved udgan-
gen af første kvartal 2024 kr. 59,2 mio. mod kr. 56,9 mio. i
samme periode i 2023.
Stigningen kan opdeles i personaleudgifter, hvor der dels er tale
om en stigning som følge af overenskomstmæssig regulering og
flere ansatte, samt i øvrige administrationsomkostninger, hvor
stigningen primært kan henføres til IT omkostninger.
Kursreguleringer udviser ved udgangen af 1. kvartal 2024 en
kursgevinst på kr. 5,4 mio. mod en kursgevinst på 7,9 mio. i
samme periode 2023. Udviklingen i rentemiljøet har bevirket, at
bankens obligationsbeholdning har udviklet sig negativt mens
bankens sektoraktiebeholdning og valutaområdet har udviklet
sig positivt.
Nedskrivninger på udlån og garantier udgør i første kvartal af
2024 kr. 5,3 mio. mod kr. 7,0 mio. i 1. kvartal af 2023. Banken
ser fortsat en tilfredsstillende bonitet i låneporteføljen. I tillæg til
bankens individuelle nedskrivningsmodeller afsættes et manage-
menttillæg på kr. 46,8 mio. Tillægget imødekommer i særdeles-
hed risici forbundet med stigende inflation, renter og konjunk-
turusikkerheder.
I fondsbørsmeddelelse af 14. december 2023 blev forecast for
årets resultat før skat for 2024 angivet til et interval på kr. 180-
230 mio., hvilket fastholdes.
Management’s review
The profit before tax gives a return of 17.6 per cent p.a. on opening equity after disbursement of
dividend.
An increase in loans and guarantees totalling DKK 102 million to DKK 6.688 billion.
Deposits increased to DKK 6.7 billion.
Core earnings per krone in costs of 1.96 in Q1 2024, compared to 1.77 in Q1 2023.
Write-downs and provisions of 0.1 per cent for the period.